August 26, 2009

ಕಡೆಮಾತು

ಹೋಗುವವರಿಗೆ ನಾ ಹೇಳಿದೆ,
ನಗುವಿತ್ತು ಹೋಗದಿರಿ
ಆವರಿಸುವ ಮೌನವ ಸಹಿಸಲಾರೆ...
ಮೌನವಿತ್ತು ಹೋಗದಿರಿ
ಉದ್ಭವಿಸುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ
ಉತ್ತರಿಸಲಾರೆ...
ಕಂಬನಿಯಿತ್ತು ಹೋಗಿ
ಸಿಗುವ ಉತ್ತರಗಳ
ದಾರಿ ಕಾಯುವೆ...
ಮಾಸದ ನೆನಪುಗಳೊಂದಿಗೆ...
ಮಾಗದ ಗಾಯಗಳೊಂದಿಗೆ...

August 17, 2009

«zsÀªÉ

¢£ÀzÁgÀA¨sÀzÀ¯Éà PÀAqÉ£ÀÄ

¤Ã vÀAzÀ CgÀÄuÉÆÃzÀAiÀĪÀ£ÀÄ

¨Á¼ÀAa£À° ºÉÆ£ÀßUÉAiÀÄ ¸ÀƸÀÄvÀ,

¥À¸Àj¹zÉ ªÉÄ®è£É GzÀ¬Ä¸ÀÄvÀ.

£À£ÀßAvÀgÁ¼ÀzÀ ºÀƧ½îUÀ¼ÀÄ

£À°zÀªÀÅ ¤£ÉÆßqÀ°£À ¨ÉAQUÉ

D¸É PÀ£À¸ÀÄUÀ½®èzÉ UÀÄj vÀ®Ä¦zÉ

¤£Àß £ÉgÀ½£À PÁªÀ°.

¤£Àß ºÉÆAVgÀtzÀ PÀtUÀ¼ÀÄ

E§â¤ ªÀÄÆr¹zÀªÀÅ £À£Àß°

¨ÉªÀgÀºÀ¤ £À£ÀßzÀÄ ¥À¤ßÃgÁVvÀÄÛ!

ªÀÄzsÁåºÀßzÀ ºÉeÉÓUÀ¼À° ¤£Àß

PÉ£Áß°UÉAiÀÄ ¨sÀAiÀÄ«Är¢vÀÄÛ

PÀuÁÚ°UÀ¼À° ¤£ÀzÉà ©A§«vÀÄÛ.

¹»¸ÀAeÉAiÀÄ° ¸ÀÄQÌ£À

£ÀUÉAiÉÆA¢UÉ, ¨ÉZÀÑV£À

£É£À¥ÀÅUÀ¼À ºÉÆzÀÄÝ, ¤£Àß

ªÀÄr®° ªÀÄ®UÀĪÁ¸É¬ÄvÀÄÛ.

w½¸ÀzÉà ºÉeÉÓ¬ÄqÀzÀªÀ

¨Á¼ÀUÀqÀ®° PÀgɤÃqÀzÉ

ªÀÄgÉAiÀiÁzÉ!

C¯ÉUÀ¼À¥ÀཹªÉ £À£ÀߣÀÄ

PÀ½¹zÉAiÀiÁ PÀA§¤ vÁ¼ÀzÉ?

¸ÀªÀÄAiÀÄ«zÉ £Á ªÀÄ®UÀ®Ä

¨É¼ÀQgÀzÀ C£ÀĨsÀªÀ«®è,

«µÀªÀÄ ²ÃvÀªÁVzÉ PÀUÀÎvÀÛ®Ä

vÀA¥ÁUÀÄwÛzÉ ªÉÄÊ

¤£Àß ¸ÉÃgÀ®Ä...

August 1, 2009


ºÀzÀªÁV ªÉÄzÀĪÁVzÉÝ

f£ÀÄUÀĪÀ ªÀļÉUÉ G©âzÀ

£À£Àß PÀA¥ÀÅ ºÀgÀrvÀÄÛ J¯ÉèqÉ

CªÀ£ÁgÉÆà §AzÀ

£À£Àß ºÉÆvÉÆÛAiÀÄÝ

£À£Àß°£À ²¯ÉAiÀÄ

¥ÀÇf¸ÀĪÀ£ÉAzÀÄPÉÆAqÉ.

£É®zÀ ªÉÄÃ¯É £À£Àß ZÉ°è

©A¢UÉ ¤ÃgÀÄ ¸ÀÄjzÀÄ vÀĽzÀ

PÉA¥ÀVzÀÝ £ÀߣÀß°

PÀ¥ÀÅöಯÉAiÀiÁUÀ¯ÁgÀzÉAzÀÄ

C¯Éèà J¸ÉzÀÄ ºÉÆÃzÀ!


vÀĽvÀPÉÌ ¸ÀvÀé PÀÄA¢vÀÄÛ

¤ÃgÁ«AiÀÄ° PÀA¥ÀÅ ¥À¸Àj¹vÀÄÛ

ªÀÄvÁÛgÉÆà §AzÀ

²¯ÉAiÀÄ ¥ÀÇeÉAiÀiÁ¸É

ªÀÄvÉÛ PÉÆ£ÀjvÀÄÛ

¸Á¯ÁV ºÀgÀr £À£Àß,

EvÀÛ°AzÀ ©ÃdUÀ¼À ©wÛzÀ

CvÀÛ°AzÀ ¸À¹UÀ¼À QvÉÆÛUÉzÀ!

PÉÊUÀÄgÀÄvÀÄUÀ¼À ©lÄÖ

ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃzÀ..


E£ÁßgÉÆà M§â, ¸ÀªÀj GAqÉUÀnÖzÀ

ªÀÄvÉÛ £É£À¥Á¬ÄvÀÄ D¸É..

PÁ®ÄÎgÀÄvÀÄUÀ¼ÀÄ, ¨ÉÃj£À

ZÀÆgÀÄUÀ¼À PÀAqÀÄ

£À£Àß ZɯÁèrzÀ!


PÀA¦£À ºÉªÉÄä

¸ÁQvÀÄÛ £À£ÀUÉ,

ªÀļÉUÉ ªÉÄÊAiÉÆqÀØ°®è

§AzÀªÀgÀ ¨ÉªÀgÉÃ

ºÉZÁѬÄvÀÄ!


CA¢£À ºÀzÀ«gÀzÉ

§jAiÀÄ ªÀÄuÁÚVgÀĪÉ

EA¢UÀÆ §gÀĪÀgÀÄ

ªÀÄtÚ° ºÉÆgÀ¼Ár

£À£Àß ¸ÉgÀV£À ZÀÆj£À°

ªÉÄÊ MzÀjPÉÆAqÀÄ

ºÉÆgÀqÀĪÀgÀÄ!


¨ÉÆA¨ÉAiÀiÁV¸À°®è,

¸À¹ ¨É¼ÉAiÀÄ°®è,

ªÀÄqÀPÉAiÀÄÆ ªÀiÁqÀ°®è

£À£ÉÆß¼ÀV£À ²¯ÉAiÀÄ£ÀAvÀÆ

PÁt¯Éà E®è!


F vÀÆvÀÄ ¸ÉgÀUÀÄ ºÀjzÀ ªÉÄïÉ

ªÉÄzÀĪÀÅ PÀ¼ÉzÀÄ

MgÀmÁzÀ ªÉÄïÉ,

£À£Àß ²¯ÉAiÀÄ£ÀÄ £À£À߯ÉÃ

ªÀÄuÁÚV¸À®Ä ºÀgÀrPÉƼÀÄîªÉ

¸ÁxÀðPÀªÁUÀ§ºÀÄzÉãÉÆÃ?!ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕವಿತೆ ಪೂರ್ತಿಯಾದರೂ ಹೆಸರು ಹೊಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ.. ಇಂದೂ ಹಾಗೇ ಆಗಿದೆ.. ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಿರಾ?