June 29, 2009

¹¸ÀÖgï §£ÁðqÉmïÖ

ªÀÄzÀgï ¸À¨Á¹Ö£ï ªÀÄAUÀ¼ÀÆjUÉ ªÀUÀðªÁVzÁÝgÉ. CªÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä §A¢zÉÝ. £À£Àß PÀĽîj¹, FUÀ §AzÉ£ÉAzÀÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ. PÀA§¤ eÁgÀzÀAvÉ JZÀÑgÀªÀ»¹zÉ. ªÀÄ£À¸ÀÄì NqÀÄwvÀÄÛ..

ªÀÄÆgÀÄ ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ £ÀqÉzÀ WÀl£É. ¸ÀAeÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ LzÀÄ WÀAmÉ. ªÀÄ£À¹ì£À°è £É£À¥ÀÅUÀ¼À eÁvÉæAiÉÄà ¸ÁVvÀÄÛ. ©ÃgÀÄ«£À°è ¹PÀÌ gÉÆøÀj¬ÄAzÀ¯ÉÆÃ, ±ÀæzÉÞ¬ÄAzÀ ¥Áæyð¸ÀÄwÛzÀÝ ªÀÄPÀ̼À PÀAqÉÆà UÉÆwÛ®è. DzÀgÉ »A¢£ÀzÉ®èªÀÇ £É£À¥ÁUÀÄwÛvÀÄÛ. §£ÁðqÉmïÖ¼À£ÀÄß PÉÆ®è®Ä £À£ÀUÉ ¸ÁzsÀåªÁUÀÄwÛgÀ°®è. CzÉÆAzÀÄ ªÀåxÀð ¥ÀæAiÀÄvÀß. CªÀ¼À£ÀÄß ºÀÄnÖ¹zÀÆÝ £Á£À®è, ºÁUÉAzÀÄ £À£Àß M¼ÀªÀÄ£À¸ÀÄì ºÉüÀ§ºÀÄzÀÄ, DzÀgÉ CªÀ¼À d£ÀäPÉÌ PÁgÀtªÁzÀ £À£Àß ¥Àj¸ÀgÀ £À£ÀßvÀÛ¯Éà ¨ÉÆlÄÖ ªÀiÁqÀÄwÛzÉ.

ZɯÁ覰èAiÀiÁzÀ £É£À¥ÀÅUÀ¼À »rzÀÄ K£ÁzÀgÀÄ §gÉAiÉÆÃtªÉAzÀÄ £À£Àß qÉÊj »rzÀÄ PÀĽvÉ.

C¤Ã.... CgÀ«AzÀ£À zÀ¤ PÉý¹vÀÄ. JA¢£À GvÁìºÀ §ÄUÉÎAiÀÄ°è £Á®ÄÌ ºÀ¤ ºÉaÑvÉÛãÉÆà JAzɤ¹vÀÄ. £À«Ää§âgÀ®Æè CzÉà zÉÆqÀØ ªÀåvÁå¸À. CªÀ¤UÉAzÀÆ C£ÁxÀ¥ÀæeÉÕ PÁrzÉÝà E®è, £Á£ÀzÀjAzÀ ºÉÆgÀ§AzÀªÀ¼Éà C®è! ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ £À£Àß ¨sÁªÀ£É ¸Àé®à ¸ÀÄzsÁj¹vÀÄ J£ÀÄßvÀÛ¯Éà £É£À¥ÀÅUÀ¼ÀÄ C¥ÀཹzÀĪÀÅ. £À£Àß AiÉÆÃZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ £É£À¥ÀÅUÀ½UÉ eÁgÀÄvÀÛ¯Éà ªÀÄvÉÛ PÀgÉzÀ-C¤vÁ CgÀ«Azï gÀªÀgÉÃ... ¸Àé®à §gÀÄwÛÃgÁ...

PÉÆÃuɬÄAzÀ ºÉÆgÀ£ÀqÉzÉ. £À£ÀßvÀÛ CªÀ¯ÉÆÃQ¸ÀzÉ, CªÀ£ÀÄ ªÀÄÄAzÀĪÀj¹zÀ-F ªÀµÀð shoes ªÀÄvÀÄÛ books £ÁªÉà sale ªÀiÁrzÀÝjAzÀ £ÀªÀÄä deposits eÁ¹ÛAiÀiÁVzÉ. J¶ÖgÀ§ºÀÄzÀÄ guess ªÀiÁrÛÃAiÀiÁ...?

CgÀ«Azï, EzÀÄ business C®è, ¯Á¨sÀ-£ÀµÀÖ CAvÀ ¯ÉPÀÌ ªÀiÁqÉÆÃPÉ. EzÀÄ £ÀªÀÄä PÀvÀðªÀå CAvÀ w½Ã¨ÉÃPÀÄ CAvÀ JµÀÄÖ ¸Áj ºÉý¢Ã¤... ±Á¯É C£ÉÆßÃzÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÁUÉ....

ºËzÀÄ, CzÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£À, ¤Ã£ÀÄ zÉÆqÀØ ¨sÀPÉÛ, gÉÆøÀj »rzÀÄ d¥À ªÀiÁqÀÄ, £Á£ÀÄ PÉÆÃnUÀlÖ¯É ºÀt ºÁQ ªÀgÀPÉÌ PÁAiÀiÁÛ Ewðä ¸ÀjãÁ?

eÉÆÃgÀÄ zÀ¤AiÀÄ°è £À£Àß PÉ£ÉßUÉ ¨Áj¹zÀAwvÀÄÛ. ¤«ðPÁgÀªÁV CªÀ£ÀvÀÛ £ÉÆÃr PÉÆÃuÉAiÀÄvÀÛ ºÉeÉÓ ºÁQzÉ. DzÀgÉ, £Á£ÀÄ ºÉeÉÓUÀ½nÖzÀÄÝ £À£ÀUÉ w½AiÀįÉà E®è!

C¸ÀàµÀÖªÁV ªÀÄÆrzÀÝ ¹¸ÀÛgï §£ÁðqÉmïÖ¼À avÀæ FUÀ ¸ÀA¥ÀÇtðªÁV £À£ÀUÉ UÉÆÃZÀj¹vÀÄ, EAV ºÉÆÃzÀ PÀtÂÚÃgÀ zɸɬÄAzÀ.

ªÀÄvÉÛ qÉÊj »rzÀÄ PÀĽvÉ.

¦æÃwAiÀÄ ¥ÀÅlªÉÃ,

ºÀvÀÄÛ ¤«ÄµÀUÀ¼À PɼÀUÉ £Á£ÀÄ ¤£ÉÆßA¢UÉ ªÀiÁvÀ£Ár¢ÝzÀÝgÉ, PÀtÚ°è vÉîÄwÛzÀÝ £É£À¥ÀÅUÀ¼À §UÉÎ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÉÝ. DzÀgÉ ºÀvÀÄÛ ¤«ÄµÀUÀ¼ÀÄ vÀÄA¨Á zÉÆqÀØ ¸ÀªÀÄAiÀĪÉAzÀÄ FUÀ w½¬ÄvÀÄ. ¸ÁªÉà ¨ÁgÀzÀ £À£Àß PÀÄrUÀ¼ÀªÀÅ, vÉÆÃgÀtzÀAvÁV ªÀÄ£ÀzÉƼÀUÉ ¨ÉÃgÉãÀ£ÀÆß §gÀ®Ä ©qÀÄwÛ®è!

F E¥ÀàvÉÆÛA¨sÀvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ £À£Àß ¸ÀÄvÀÛ®Æ VgÀQ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÉ.

¨Á®ªÀÄA¢gÀzÀ°è C¤vÁ JAzÀÄ PÀgÉzÉÆqÀ£É £À£ÀUÉãÉÆà PÉ®¸À«zÉ JAzÀÄ ªÀiÁvÀæ CxÀðªÁUÀÄwÛvÀÄÛ. C°è AiÀiÁgÁzÀgÀÆ AiÀiÁgÀ£ÁßzÀgÀÆ PÀgÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝzÉà PÉ®¸À«zÁÝUÀ. CPÀÌA¢gÀÄ PÀgÉzÁUÀ ºÉÆÃUÀ¢zÀÝgÉ, CªÀgÀ §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß £À£ÀUÉ PÉÆqÀÄwÛgÀ°®è. CªÀgÀ §mÉÖUÀ¼ÀÄ CµÉÖãÀÆ ZÉ£ÁßV®èªÉAzÀÄ w½zÀÄzÉà ºÉÆgÀV£ÀªÀgÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ. ºÉÆgÀV¤AzÀ AiÀiÁgÁzÀgÀÆ §AzÀgÉ, £ÀªÀÄä£É߯Áè ¸Á¯ÁV ¤°è¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. £ÀªÀÄä¯ÉÆè§âgÀ£ÀÄß Dj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝgÀÄ. £ÁªÀÅ ¨É¼ÉzÀAvɯÁè »ÃUÉ ¤®ÄèªÀ CªÀPÁ±À PÀrªÉÄAiÀiÁUÀÄwÛvÀÄÛ. £À£ÀUÉ £É£À¦zÀÝAvÉ LzÁgÀÄ ¨Áj ¤AwzÉÝ£ÉãÉÆÃ. vÀÄA¨Á aPÀ̪À½zÁÝUÀ £ÀªÀÄä warden, ªÀÄzÀgï ¸À¨Á¹Ö£ï ºÉýzÀÄÝ £É£À¥ÀÅ-C¤vÁ, EªÀvÀÄÛ evening prayer EAzÀ §AzÀªÉÄÃ¯É office ºÀwÛgÀ ¨Á. You may get mummy and daddy!. £À£À£ÀÄß office ºÀwÛgÀ gÉõÁä CPÀÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀݼÀÄ. DUÀ CªÀ¼À°èzÀÝ ¹r«ÄrAiÉÄãÉAzÀÄ ªÀÄÄAzÉ £À£ÀUÀÆ CxÀðªÁ¬ÄvÀÄ.

ºÉÆgÀV¤AzÀ §AzÀªÀgÀÄ £ÀªÀÄUɯÁè ºÀtÄÚ-©¸ÀÌvï vÀgÀÄwÛzÀÝgÀÄ. £ÁªÀÅ gÁwæ HlPÉÌ ªÀÄÄAa£À prayer ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è CªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è zÉêÀjUÉ thanks ºÉüÀÄwÛzÉݪÀÅ. ¨É¼ÉzÀAvɯÁè £À£ÀUÉ C¤ß¸ÀÄwÛvÀÄÛ- ºÀtÄÚ-©¸ÀÌvï §zÀ¯ÁV ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ vÀA¢zÀÝgÉ ZÉ£ÁßVvÉÛAzÀÄ. ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ªÀAiÀĹì£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀÝjAzÀ ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß vÀgÀĪÀÅzÀÄ PÀµÀÖ«¢ÝgÀ§ºÀÄzÀÄ. §gÀÄwÛzÀÝ newspaper ªÀiÁvÀæ NzÀ®Ä ¹UÀÄwÛvÀÄÛ.

CAxÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £ÀªÀÄä ªÀÄzÀgï JA.J. NzÀÄwÛzÀÄÝzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÉ. ¥ÁæAiÀıÀB EzÀjAzÀ £Á£ÀÄ CvÀåAvÀ ¥Àæ¨sÁ«vÀ¼ÁzÉ.

C¤Ã.., £Á£ÀÄ auditor eÉÆvÉ partyUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉÝãÉ. HlPÉÌ PÁAiÀĨÉÃqÀ, CgÀ«AzÀ £À£Àß £É£À¦£À NWÀPÉÌ vÀqÉ ºÁQzÀÝ. aPÀÌA¢£À°èAiÉÄà C¥Àà-CªÀÄä zÀÆgÁzÀ PÁgÀt CªÀ¤UÉ partyUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁzÀªÀÅ. C¥Àà£À zÀÄqÀØ£ÀÄß EªÀ£ÀÄ ºÉaѹzÀAvɯÁè partyUÀ¼ÀÆ ºÉZÁÑzÀªÀÅ, UɼÉAiÀÄgÀÆ ºÉZÁÑzÀgÀÄ. ¹¸ÀÖgï §£ÁðqÉmïÖ PÀÆqÁ CAxÁ M§â UɼÀwAiÉÄà vÁ£ÉÃ!!!

ªÀÄvÉÛ ¥ÀÅlzÉƼÀUÉ ¸ÉÃjzÉ.

£À£ÀUÁUÀ ºÀ¢£Á¯ÉÆÌà ºÀ¢£ÉÊzÉÆà ªÀAiÀĸÀÄì EgÀ§ºÀÄzÀÄ. DUÀ ¥Éæ¹ì¯Áè¼À ªÀÄzÀÄªÉ ¤±ÀÑAiÀĪÁVvÀÄÛ. S.S.L.C. ¥Á¸ÁzÀ £ÀAvÀgÀ JgÀqÀÄ ªÀµÀð £ÀªÀÄä¯Éèà Ej¹PÉÆAqÀÄ AiÀiÁgÁzÀgÀÆ ºÀÄqÀÄUÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃr ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ªÀÄzÀgïìUÉ ¥ÀjZÀAiÀÄ«gÀĪÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÁzÀgÀÆ UÀAqÀÄUÀ¼À£ÀÄß w½¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. PÉ®ªÀgÀÄ C£ÁxÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀÄvÉÛãÉAzÀÄ vÁªÉà ªÀÄÄAzÉ §gÀÄwÛzÀÝgÀÄ. DUÀ ªÀÄvÉÛ ¸Á¯ÁV ¤®ÄèªÀ ¸ÀgÀ¢. £À£ÀVzÉ®è C¸ÀºÀå vÀj¸ÀÄwÛvÀÄÛ.

±Á¯ÉAiÀÄ°è £À£Àß UɼÀwAiÀÄgɯÁè ªÀÄÄAzÉ NzÀĪÀ §UÉÎ, ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ §UÉÎ ªÀiÁvÀ£ÁrzÁUÀ £Á£ÀÄ ªÀÄAPÁUÀÄwÛzÉÝ. ¤«ÄµÀUÀ¼À PÀ£À¸ÀÄ, PÀëtUÀ¼À°è czÀæªÁUÀÄwÛzÀݪÀÅ. DUÀ £À£ÀUÉzÀÄgÁUÀÄwÛzÀÄÝzÀÄ MAzÉà ¥Àæ±Éß-£À£Àß ºÉvÀÛªÀ½UÉ vÁ¬Ä ºÀÈzÀAiÀĪÉà EgÀ°è®èªÁ? EA¢UÀÆ GvÀÛgÀ ¹UÀzÀ ¥Àæ±É߬ÄzÀÄ.

S.S.L.C. ªÀÄÄV¢vÀÄÛ. MAzÀÄ ¸ÀAeÉ £Á£ÀÄ ªÀÄzÀgïgÀ£ÀÄß ¨sÉÃn ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉýzÉ. ¸ÀzÁ MAnAiÀiÁVgÀÄwÛzÀÝ £À£Àß C¥ÀgÀÆ¥ÀzÀ PÉÆÃjPÉ PÀAqÀÄ ªÀÄzÀgï D±ÀÑAiÀÄð ¥ÀlÖgÀÄ. CAzÀÄ evening prayer £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ£ÀÄß ¨sÉÃn ªÀiÁrzÉ.

ªÀÄzÀgï, £Á£ÀÄ ªÀÄÄAzÉ NzÀ¨ÉÃPÀÄ, CUÀvÀåQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ ªÀiÁvÁr C¨sÁå¸À«gÀzÀªÀ¼ÀÄ £Á£ÀÄ, £ÉÃgÀªÁV ºÉýzÉÝ.

C¤vÁ, £Á¤zÀ£ÀÄß ¤jÃQë¹zÉÝ. DzÀgÉ... EzÀÄ ¸ÁzsÀå«®è

ªÀÄzÀgï, DzÀgÉ..

E®èªÀÄä E°è CªÀPÁ±À«®è, CªÀgÀÄ C¸ÀºÁAiÀÄPÀvɬÄAzÀ £ÉÆAzÀÄ £ÀÄrzÀgÀÄ.

E®è ªÀÄzÀgï, £Á£ÀÄ nun DUÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ wêÀiÁð¤¹zÉÝãɔ, zsÀÈqÀªÁV ºÉýzÉ.

C¤vÁ...

ºËzÀÄ ªÀÄzÀgï, £À£ÀUÉ «zÁå¨sÁå¸À, ¸ÉÃªÉ JgÀqÀÆ ¸ÁPÀÄ

¤Ã£ÀÄ vÀÄA¨Á aPÀ̪À¼ÀÄ. EzÀÄ ¤zsÀðj¸ÀĪÀ ªÀAiÀĸÀì®èªÀÄä

E£ÉßµÀÄÖ zÉÆqÀتÀ¼ÁzÀgÀÆ £Á£ÀÄ EzÀ£Éßà ºÉüÀĪÀÅzÀÄ, ªÀÄzÀgï

CªÀjUÉ ¸ÀàµÀÖªÁV w½zÀĺÉÆìÄvÀÄ.

DAiÀÄÄÛ ªÀÄUÀÄ ¤¤ßµÀÖ

CAzÀÄ gÁwæ C¥ÀæAiÀÄvÀߪÁV PÀA§¤ ºÀjAiÀÄÄwÛvÀÄÛ. ¸ÀA£Áå¸ÀvÀézÀ ¨ÉAQ¬ÄAzÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ PÀ£À¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÄnÖzÀÝPÀÌ®è. E£ÀÄß PÉ®ªÀÅ ªÀµÀðUÀ¼À°è £Á£ÀÄ ¸ÀªÀiÁdPÉÌ ªÀiÁqÀ°gÀĪÀ ªÉÆøÀPÉÌ. convent ±Á¯ÉAiÀÄ ¤Ãw ¥ÁoÀUÀ¼À£ÀÆß «ÄÃj ¹¸ÀÖgï §£ÁðqÉmïÖ ºÀÄnÖzÀݼÀÄ!

JgÀqÀÄ ªÀµÀðzÀ £ÀAvÀgÀ nun ship zÉÆgÉvÀ PÀëtzÀ RĶ, £À£Àß Ph.D ¥ÀqÉzÀzÀÝQÌAvÀ®Æ zÉÆqÀØzÀÄ. ¢£ÀPÉÌ LzÀÄ ¨Áj mass, UÀÄgÀĪÁgÀzÀ service, EªÉ¯Áè £À£Àß fêÀ£ÀPÉÌ ºÉƸÀzÁV §AzÀªÀÅ. ¸ÀgÀ¢AiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ convent PÉ®¸ÀUÀ¼ÀÄ J®ègÀ®Æè ºÀAaPÉAiÀiÁUÀÄwÛzÀݪÀÅ. EªÉ®èzÀgÀ £ÀqÀĪÉAiÀÄÆ £À£ÀUÉ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À«zÀÄÝzÀÄ MAzÉà «µÀAiÀÄPÉÌ-£Á£ÀÄ PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃUÀ§ºÀÄ¢vÀÄÛ.

FzÀÄ PÀoÉÆÃgÀ ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ £À£Àß PÁ¯ÉÃf£À £ÀqÀÄªÉ PÀ¼ÉzÀÄ ºÉÆÃzÀªÀÅ. vÀÄA¨Á PÀµÀÖ¢AzÀ M.Sc NzÀ®Ä C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉ¢ÝzÉÝ. DzÀgÉ convent£À°èzÀÄÝ NzÀ®Ä CgÀ«AzÀ M¥Àà°®è. £À£Àß senior M§â£À ¸ÉßûvÀ£ÁV ¥ÀjZÀAiÀĪÁVzÀÝ CgÀ«AzÀ vÀÄA¨Á D¥ÀÛ£ÁVzÀÝ. CªÀ£À£ÀÄß ¨sÉÃn ªÀiÁqÀzÉ E¢ÝzÀÝgÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÉÛ C¤vÁ DUÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀÄgÉAiÀÄÄwÛzÉÝ£ÉãÉÆÃ?

£À£Àß ¨Á®å £À£ÀUÉ vÀA¢vÀÛ DzÀ±ÀðUÀ¼À ¥sÀ®ªÉà Little Roses ±Á¯É. DzÀgÉ CgÀ«AzÀ£À ¨Á®å CªÀ¤UÉ entrepreneurship PÀ°¹zÀÄÝ £À£Àß PÀ£À¸À£ÀÄß ªÀÄgɪÀiÁZÀÄwÛzÉ. Convent ©lÖ ªÉÄÃ¯É £Á£ÀÄ ªÀÄzÀgï ¸À¨Á¹Ö£ïgÀªÀjUÉ MªÉÄä phone ªÀiÁrzÉÝ. CªÀgÉƧâgÉà £À£ÀߣÀÄß, £À£Àß ºÉeÉÓUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA¥ÀÇtðªÁV PÀAqÀªÀgÀÄ. CªÀgÉA¢zÀÝgÀÄ-¤£Àß PÀtÄÚ ºÁAiÀÄݵÀÆÖ zÀÆgÀ ªÀÄvÉÆÛ§â¼ÀÄ §£ÁðqÉmïÖ PÁt¢gÀ°, JµÉÆÖAzÀÄ D¼ÀªÁV £ÀÄr¢zÀÝgÀÄ!

ªÀÄPÀ̼À°è PÉ®ªÀgÀÄ fee vÀÄA©¸ÀzÉAiÉÆÃ, ±ÀÆ EgÀzÉAiÉÆà £À£ÉßzÀÄjUÉ ¸Á¯ÁV ¤®ÄèªÀÅzÀÄ £À£ÀUÉ ¨sÀAiÀÄ vÀj¸ÀÄwÛzÉ. Entrepreneur PÀtÂÚUÉ EªÉ¯Áè PÁtzÀÄ. EzÉ°è vÀ®Ä¥ÀŪÀÅzÉÆà £À£ÀUÉ UÉÆwÛ®è...

¨ÁV®Æ ºÁPÀzÉà K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ¢ÝÃAiÀÄ?, CgÀ«AzÀ JZÀÑj¹zÁUÀ¯Éà w½zÀÄzÀÄ, WÀAmÉ ºÀvÀÄÛ zÁnvÀÄÛ. qÉÊjAiÀÄ ¥ÀÅl MzÉÝAiÀiÁVvÀÄÛ.

I am Sorry

£À£Àß MAnAiÀiÁVgÀ®Ä ©qÀÄ, please

CªÀ£ÉzÀÄÝ ºÉÆÃzÀ.

£Á£ÀÆ JzÀÄÝ §AzÉ.

PÉ£ÉßUÀ¼ÀÄ ¨ÉZÀÑUÁVzÀÄÝ w½zÀÄzÉà ªÀÄzÀgï PÀgÉzÁUÀ. JzÀÄgÀÄ ¸Á¯ÁV ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¤AwzÀÝgÀÄ. £ÀªÀÄä£ÀÄß §£ÁðqÉmïÖ ªÀiÁqÀ¨ÉÃqÀ JAzÀÄ PÉüÀĪÀAwvÀÄÛ D PÀtÄÚUÀ¼ÀÄ.

June 28, 2009

PÀ¥ÀÅöà PÀAUÀ¼ÀÄ

dUÀzÀ vÀÄA¨É®è §tÚUÀ¼ÉÃ

gÉ¥ÉàUÀ¼Éà ¨ÉÃqÀzÀ £À£Àß

PÀAUÀ½UÉ ¸ÀÄvÀÛ®Æ §tÚªÉÃ!

ªÀÄÄAeÁ£ÉAiÀÄ PÉÆgɪÀ bÀ½AiÀÄ §tÚ

¸ÀÆAiÉÆðÃzÀAiÀÄzÀ ¨ÉZÀÑ£É §tÚ

ºÀQÌUÀ¼ÀzÉÆà ««zsÀ §tÚ!

DPÀ¼À §tÚ PÀgÀĪÀ PÀgÉzÁUÀ,

PÀÄjAiÀÄ §tÚ vÀÄ¥Àà¼À ¸ÀªÀjzÁUÀ

£Á¬ÄAiÀÄ §tÚ PÁ®Ä £ÉPÀÄ̪ÁUÀ!

ºÀÆzÉÆÃlzÀ vÀÄA¨É®è §tÚUÀ¼ÉÃ

ªÀÄÈzÀĪÁzÀ zÀ¼ÀUÀ¼À £ÀqÀĪÉ

ºÉÆgÀZÉ®ÄèªÀ ¥ÀjªÀļÀzÀ §tÚ!

ºÁ®ÄTÃj£À ¹» §tÚ

ºÀ¹ªÉÄt¹£À SÁgÀzÀ §tÚ

ºÀÄt¸É ºÀĽAiÀÄ ¯ÉÆmÉÖ ºÉÆqɸÀĪÀ §tÚ!

¸ÁUÀgÀzÀ ¤ÃgÀÄ G¦à£À §tÚ

ºÉƼÉAiÀÄ ¤ÃgÀÄ eÁgÀĪÀ «Ää£À §tÚ

¤ÃjUÉ §tÚ«®èªÉAzÀªÀgÁgÉÆÃ?!

CtÚ£À §tÚ PÀ©â£À UÀzÉÝAiÀÄAvÉ

C¥Àà£À §tÚ gÁVAiÀÄ vÉ£ÉAiÀÄAvÉ

vÀAVAiÀÄzÀÄ C¼ÀĪÀ ªÉÄ®ÄzÀ¤AiÀÄAvÉ!

CªÀÄä£À §tÚ ¸ËzÉAiÀÄ M¯ÉAiÀÄAvÉ

ªÀÄr®° ªÀÄ®VzÁUÀ ¨ÉZÀÑV£À §tÚ

£ÀqÀÄªÉ £À£Àß ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨ÉZÀÑV£À ºÀ¤AiÀÄ §tÚ!

vÀAVUÉ Gt¸ÀĪÀ¼ÀªÀÄä ZÀAzÀªÀiÁªÀÄ£À PÀgÉzÀÄ

vÁgÉUÀ¼ÉÆA¢UÉ §gÀĪÀ£ÀAvÉ

CªÀ£ÁgÀªÀ£ÀÄ? §tÚªÉãÀªÀ£ÀzÀÄ?

¨É¼ÀQ£À §tÚªÉãÉÆà w½AiÀįÁgÉ!

¸ÀÄqÀĪÀÅzÀÄ ¢Ã¥À, £À£ÀUÉ ªÀiÁvÀæ

§zÀÄPÀ£ÀÄ ¸ÀÄqÀĪÀÅzÀÄ ¨É¼ÀPÉÃ???