July 20, 2009

ಹೂಮನ


ನಸುಕಿನ ಅರುಣೋದಯದಲಿ
ಕಲೆಸಿಟ್ಟ ಪನಿಗಳನು ಮುತ್ತಾಗಿಸಿ,
ಕಾದಿದ್ದಳು, ಕಣ್ತೆರೆಯುತ ಗೆಳೆಯನಿಗಾಗಿ.
ತನ್ನ ಒನಪು ಒಯ್ಯಾರವ ಪಡೆವ,
ತುಟಿಯಂಚಿನಲಿ ನಗೆತರುವವನಿಗಾಗಿ.
ಮುಂಜಾವಿನ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ
ವಿರಹದ ಬೆಂಕಿಯ ತಣಿಸುವ,
ಕೆಂಗಣ್ಣಿನ ಕೆಂಡದೊಡಲ ಕಲೆಗಾರನಿಗಾಗಿ.


ಕೋರೈಸುವ ತನು ಕಂಪಿಸಿತು,
ಇಣುಕಿದ ಅವನ ಕಣ್ಣೋಟಕೆ.
ಎದೆಯಾಳದ ಪ್ರೀತಿಯನು,
ಅಲೆಅಲೆಯಾಗಿ ಪಲ್ಲವಿಸಿದನು.
ಎಡತಾಕಿದ ತರಂಗಗಳಿಗೆ,
ತರಗೆಲೆಯಾಗಿ ತಲ್ಲಣಿಸಿದಳು.
ನಸುನಕ್ಕು ನಾಚಿನಿಂದವಳಿಂದ
ಕದ್ದನಾ ಸವಿ ಮುತ್ತನು!
ಆ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಚುಂಬನಕೆ
ಮೈಚೆಲ್ಲಿ ಮೊಗವರಳಿಸಿ ನಿಂತಳು,
ಸೋತು, ಆ ನಗುವಿನಾಳದ ಪ್ರೇಮಕೆ,
ಲೀನನಾದನು, ಅರಳಿದ ಮೊಗದಲ್ಲಿ.


July 17, 2009

¢Ã¥ÀzÀrAiÀÄ°è...

GzÀ¬Ä¸ÀĪÀ ¸ÀÆAiÀÄð£À ºÉÆAVgÀtUÀ½UÉ

vÁªÀgÉ CgÀ½ £ÀUÀÄwgÉ

ªÀÄÄrzÀ ºÀÆ ¨ÁqÀ¢gÀ¯ÉAzÀÄ ¨ÉÃqÀĪɣÀÄ


ºÁgÁqÀĪÀ ©½ ¥ÁjªÁ¼ÀUÀ¼ÀÄ

¸À¤ºÀ §AzÀgÉ PÀ» ¸ÀÄ¢ÝAiÀÄ

¨sÀAiÀÄ DªÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ


£ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ eÁjzÀ PÁ®ÄAUÀÄgÀ

MqÉzÀ §¼ÉUÀ¼À ¸ÀzÀÄÝ

ZÀgÀªÀÄVÃvÉAiÀiÁV PÉüÀĪÀÅzÀÄ


¤Ã »rzÀ PÉÊUÀ¼Éà ¹AzsÀÆgÀ«qÀĪÁUÀ

£ÀqÀÄUÀĪÀÅzÀ£ÀÄ PÀAqÀÄ

C¤²ÑvÀvÉAiÀÄÄ PÁqÀĪÀÅzÀÄ


§A¢üAiÀiÁVgÀĪÀ ¤£Àß vÁ¬ÄUÁV

£À£Àß §AzsÀ£À PÀ¼ÀZÀ¢gÀÄ

CªÀ¼À ¨ÁAiÀiÁjPÉUÁV £À£Àß PÀA§¤AiÉÄÃPÉ?


CªÀ¼À ªÀÄr°UÉ ¤Ã ºÀZÀÄѪÀ ¢Ã¥À

£À£Àß ªÀÄ£É-ªÀÄ£ÀªÀ zÀ»¸À¢gÀ°

£À£Àß ¨Á½UÉ CAzsÀPÁgÀªÁUÀ¢gÀ°

CªÀ¼À £É®zÀ°è ºÁgÁqÀĪÀ

©½¨ÁªÀÅl £À£ÁߪÀj¸À¢gÀ°

©½ªÀ¸ÀÛçzÀ PÀj£ÉgÀ½£À°è £Á¤gÀ¯ÁgÉ


CªÀ¼À PÉÆgÀ½£À «dAiÀĪÀiÁ¯ÉUÉ

£Á ªÀÄÄrzÀ ºÀƪÀiÁ¯ÉAiÀÄ QüÀ¢gÀÄ

£Á ¸Áéyð!!!


PÀA§¤AiÀiÁUÀ° ¥À¤ßÃgÁUÀ°

£À£ÀVgÀĪÀ ªÉÆÃqÀªÉÇAzÉÃ

¤Ã£ÀÄ...!


July 12, 2009

¸ÉÆîÄ

±ÁAvÀ ¸ÁUÀgÀzÀAvÉ

£Á£ÀÄ

FfzÀgÀÆ ªÀÄļÀÄVzÀªÀ

¤Ã£ÀÄ

ªÀÄÄvÀÄÛUÀ¼À gÁ²AiÀÄ°è!!!

©r CPÀëgÀUÀ¼Éà CªÀ½UÀ¥ÀðuÉ...

§gÉAiÀįÁUÀÄwÛ®è £À£ÀUÉ

PÀuÉÚzÀÄgÉà ¢£ÀªÀÇ PÁtĪÀ

CªÀ¼À §UÉÎ.

C£ÀĨsÀ«¸ÀzÀ ¨sÁªÀUÀ¼À

C£ÀĨsÁ«¹ §gÉzÉ,

£À£ÀßzÀ®èzÀªÉ®èªÀ£ÀÆ

CPÀëgÀUÀ½AzÀ C¦àzÉ,

£À£Àß PÀtzÀ¯É®è vÀÄA©zÀ

¸ÀvÀézÀ ªÀÄÆ®zsÁvÀĪÉÃ

vÁ£ÁVgÀĪÀªÀ¼À PÀÄjvÀÄ

CzsÁðPÀëgÀªÀÇ ªÀÄÆqÀÄwÛ®è!


CªÀ¼Éà PÀ°¹zÀ CPÀëgÀUÀ¼ÀÄ

¥ÀzÀªÁUÀ¯ÁgÀªÀÅ ªÀtÂð¸À®ªÀ¼À£ÀÄ!

¸ÉÆÃvÉ£Á??

vÁ¼Á¯ÁgÀ¼ÀÄ ¸ÉÆÃvÉ£ÉAzÀgÉ,

±ÀÆ£ÀåªÉà DªÀj¸ÀĪÀÅzÀªÀ¼À£ÀÄ.

©r CPÀëgÀUÀ¼Éà CªÀ½UÀ¥ÀðuÉ...

CªÀÅUÀ¼À ¥ÀzÀªÁV¹,

UɮĪÀ£Éà £À£ÀzÁV¹,

vÁ£ÀÄ £ÀUÀĪÀ¼ÀÄ.

ªÀÄr®¯ÉƪÉÄä ªÀÄvÉÛ ªÀÄUÀĪÁV

ªÀÄ®VzÁÝUÀ PÉýzÉ,

"¤£Àß ¦æÃwUÀÆ «ÄV¯ÁzÀzÉÝäzÉ?"

£É£À¦£ÀAUÀ¼ÀzÁ¼ÀPÉÌ eÁj

CªÀ¼ÉAzÀ¼ÀÄ, xÀlÖ£É,

"£À£ÀߪÀÄä£À ¦æÃw..."

ªÀÄUÀĪÉà vÁ£ÁUÀĪÀ ¸ÀgÀ¢ CªÀ¼ÀzÁÝVvÀÄÛ.

July 9, 2009

¤zsÁðgÀ

PÉÆ®è¨ÁgÀ¢vÀÄÛ £Á£ÀÄ

£À£Àß ªÀÄ£ÀzÀ°zÀÝ ¤£ÀߣÀÄ

£À£Àß ªÀÄr®Ä vÀÄA§°zÀÝ

£À£Àß ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼À ¥ÀæwgÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄ.


PÀ®à£É-¨sÁªÀ£ÉUÀ¼À «Ä®£ÀzÀ

gÀÄdĪÁV-¦æÃwAiÀÄ PÀÄgÀĺÁV

GzÀ¬Ä¹zÉ £À£Àß° ¤Ã£ÀÄ

ºÀqÉAiÀħºÀÄ¢vÀÄÛ ¤£Àß £Á£ÀÄ.


¤£Àß ªÉƼÀPÉAiÀÄ£ÀÄ aªÀÅn

§AzÀ ºÁ®£ÀÄ PÀAqÀÄ ºÀ®Ä©zÉÝ

D ºÁ°£À PÉ£É £ÉÆêÁV

¥ÀjvÁ¥ÀªÁV ºÉ¥ÀÅöàUÀnÖzÉ.


¯ÉÃR¤AiÀÄ° £ÉÆêÀ vÀÄA©

ªÀÄvÉÛ §¹gÀ zsÀj¹zÉÝãÉ

ºÀqÉzÉà wÃgÀĪɣÀÄ F ¨Áj

¨sÁªÀ£Á £Á¯ÉUÀ¼À UÉÆAZÀ®£ÀÄ.


July 2, 2009

vÀAw¨Éð

ªÀÄ®VvÀÄÛ §AzÀÆPÀÄUÀ¼ÀÄ

ºÉƸÀ¥ÀjZÀAiÀÄzÀ WÀªÀÄ°£À°

ºÀ¼ÉªÀÄzÀåzÀ CªÀÄ°£À°.

¹Ã¸ÉAiÀÄ£ÀÄß vÀÆj¸À¯ÁgÀzÉ

¯ÉÆÃlªÉÇAzÀ£ÀÄß »rzÉ

¸ÀÄjzÀ£ÀÄ ¨ÉðAiÀiÁZÉ

PÀUÀÎvÀÛ®®Æ «ÄAZÀĪÀ

PÉA¥ÀÅ ªÉÊ£ï!

JvÉÛvÀÛ¯ÉÆà ºÀjzÀªÀÅ ªÀiÁvÀÄ

£ÉgɪÀÄ£ÉAiÀÄ UɼÉAiÀÄgÀAvÉ.

£À±ÉAiÉÆqÀ£É ¤±ÉAiÉÄÃjzÀ¼ÀÄ

PÉÊPÀÄ®ÄQ ªÀÄ®VzɪÀÅ

vÀÆUÀĪÀ ZÀA¢gÀ£ÀrAiÀÄ°

CªÀ£À PÉÊUÀ¼À ©¹vÀnÖvÀÄ

¨Á®åzÀ UɼÉAiÀÄ£À £É£À¦UÉ...

wgÀÄV £ÉÆÃrzÉ.....

gÉ¥ÉàUÀ¼À¦àPÉÆArzÀݪÀÅ ±ÁAvÀªÁV

ªÀåAUÀåªÉ¤¹vÀÄ £ÀqÀÄªÉ EzÀÝ

vÀAw¨ÉðAiÀÄ PÀAqÀÄ.

§rzÉ©â¹vÀÄ ªÀÄÄAeÁ«£À ¸ÀAzÉñÀ

ªÀÄvÉÛ ©¹AiÀiÁzÀªÀÅ PÉÊUÀ¼ÀÄ

JZÉÑvÀÛ PÉÆë¬ÄAzÀ.

GzÀ¬Ä¹gÀ°®è ¸ÀÆAiÀÄð¤£ÀÆß

¸ÀÄj¬ÄvÀÄ ¨ÉðAiÀiÁZÉ

ZÀ½AiÀÄ®Æ PÁªÀ¤vÀÛ

PÉA¥ÀÅ £ÉvÀÛgÀÄ!

PÀtÂÚÃgÀ£ÀÆ ºÀj¸À¯ÁgÉ

PÀë«Ä¸ÀÄ UɼÉAiÀiÁ...

wgÀÄV £ÉÆÃrzÉ.....

gÉ¥ÉàUÀ¼À¦àPÉÆArzÀݪÀÅ ±ÁAvÀªÁV

£ÀUÀÄvÀ°vÀÄÛ vÀAw¨ÉðAiÀÄÄ

¸ÉÃqÀÄ wÃj¹PÉÆAqÀ ClÖºÁ¸À¢AzÀ!

-----

ºÉtÄÚ ²±ÀÄUÀ¼ÀÄ

£À£Àß CPÀëgÀUÀ¼É®èªÀÇ

ºÉtÄÚ ²±ÀÄUÀ¼ÉÃ

MvÀÛqÀUÀ½UÉ ªÀÄtÂzÀÄ

§Ææt ºÀvÉåUÉʪÉ.

§AiÀĹ ¥Àæ¸À«¹zÀgÉ

vÀqÀªÀiÁr ºÉÆgÀ§gÀÄvÀÛªÉ,

C¼ÀĪÉÆUÀzÀ ¥Àæw©A§

£À£Àß PÀAUÀ¼À°è vÉîÄvÀÛzÉ.