July 2, 2009

vÀAw¨Éð

ªÀÄ®VvÀÄÛ §AzÀÆPÀÄUÀ¼ÀÄ

ºÉƸÀ¥ÀjZÀAiÀÄzÀ WÀªÀÄ°£À°

ºÀ¼ÉªÀÄzÀåzÀ CªÀÄ°£À°.

¹Ã¸ÉAiÀÄ£ÀÄß vÀÆj¸À¯ÁgÀzÉ

¯ÉÆÃlªÉÇAzÀ£ÀÄß »rzÉ

¸ÀÄjzÀ£ÀÄ ¨ÉðAiÀiÁZÉ

PÀUÀÎvÀÛ®®Æ «ÄAZÀĪÀ

PÉA¥ÀÅ ªÉÊ£ï!

JvÉÛvÀÛ¯ÉÆà ºÀjzÀªÀÅ ªÀiÁvÀÄ

£ÉgɪÀÄ£ÉAiÀÄ UɼÉAiÀÄgÀAvÉ.

£À±ÉAiÉÆqÀ£É ¤±ÉAiÉÄÃjzÀ¼ÀÄ

PÉÊPÀÄ®ÄQ ªÀÄ®VzɪÀÅ

vÀÆUÀĪÀ ZÀA¢gÀ£ÀrAiÀÄ°

CªÀ£À PÉÊUÀ¼À ©¹vÀnÖvÀÄ

¨Á®åzÀ UɼÉAiÀÄ£À £É£À¦UÉ...

wgÀÄV £ÉÆÃrzÉ.....

gÉ¥ÉàUÀ¼À¦àPÉÆArzÀݪÀÅ ±ÁAvÀªÁV

ªÀåAUÀåªÉ¤¹vÀÄ £ÀqÀÄªÉ EzÀÝ

vÀAw¨ÉðAiÀÄ PÀAqÀÄ.

§rzÉ©â¹vÀÄ ªÀÄÄAeÁ«£À ¸ÀAzÉñÀ

ªÀÄvÉÛ ©¹AiÀiÁzÀªÀÅ PÉÊUÀ¼ÀÄ

JZÉÑvÀÛ PÉÆë¬ÄAzÀ.

GzÀ¬Ä¹gÀ°®è ¸ÀÆAiÀÄð¤£ÀÆß

¸ÀÄj¬ÄvÀÄ ¨ÉðAiÀiÁZÉ

ZÀ½AiÀÄ®Æ PÁªÀ¤vÀÛ

PÉA¥ÀÅ £ÉvÀÛgÀÄ!

PÀtÂÚÃgÀ£ÀÆ ºÀj¸À¯ÁgÉ

PÀë«Ä¸ÀÄ UɼÉAiÀiÁ...

wgÀÄV £ÉÆÃrzÉ.....

gÉ¥ÉàUÀ¼À¦àPÉÆArzÀݪÀÅ ±ÁAvÀªÁV

£ÀUÀÄvÀ°vÀÄÛ vÀAw¨ÉðAiÀÄÄ

¸ÉÃqÀÄ wÃj¹PÉÆAqÀ ClÖºÁ¸À¢AzÀ!

-----

2 comments:

 1. ರೂಪಾರವರೆ....

  ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಮದ್ಯದ ಜಾಹಿರಾತು ಬರ್ತಿತ್ತು....
  ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಸೈನಿಕರು..
  ರಾತ್ರಿ ಮದ್ಯ ಕುಡಿಯುವ ಸನ್ನಿವೇಷ...

  ಅದರಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಕವನವೂ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು...

  ಇನ್ನೊಂದು ಕವನ ತುಂಬಾ..
  ತುಂಬಾ ಸೂಪರ್....

  ಮುಂದುವರೆಸಿರಿ...

  ReplyDelete
 2. ಧನ್ಯವಾದಗಳು :) ತಮ್ಮದಲ್ಲದ ವೈರತ್ವಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಗೆಳೆತನವನ್ನು ಬಲಿಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಯೋಧರು ಪ್ರಾತಃ ಸ್ಮರಣೀಯರು..

  ReplyDelete