July 9, 2009

¤zsÁðgÀ

PÉÆ®è¨ÁgÀ¢vÀÄÛ £Á£ÀÄ

£À£Àß ªÀÄ£ÀzÀ°zÀÝ ¤£ÀߣÀÄ

£À£Àß ªÀÄr®Ä vÀÄA§°zÀÝ

£À£Àß ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼À ¥ÀæwgÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄ.


PÀ®à£É-¨sÁªÀ£ÉUÀ¼À «Ä®£ÀzÀ

gÀÄdĪÁV-¦æÃwAiÀÄ PÀÄgÀĺÁV

GzÀ¬Ä¹zÉ £À£Àß° ¤Ã£ÀÄ

ºÀqÉAiÀħºÀÄ¢vÀÄÛ ¤£Àß £Á£ÀÄ.


¤£Àß ªÉƼÀPÉAiÀÄ£ÀÄ aªÀÅn

§AzÀ ºÁ®£ÀÄ PÀAqÀÄ ºÀ®Ä©zÉÝ

D ºÁ°£À PÉ£É £ÉÆêÁV

¥ÀjvÁ¥ÀªÁV ºÉ¥ÀÅöàUÀnÖzÉ.


¯ÉÃR¤AiÀÄ° £ÉÆêÀ vÀÄA©

ªÀÄvÉÛ §¹gÀ zsÀj¹zÉÝãÉ

ºÀqÉzÉà wÃgÀĪɣÀÄ F ¨Áj

¨sÁªÀ£Á £Á¯ÉUÀ¼À UÉÆAZÀ®£ÀÄ.


4 comments:

 1. ಬಹಳ ಸುಂದರ...!

  ಭಾವಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ
  ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪದಗಳು ಸೋಲುತ್ತವೆ...
  ನೀವು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ದೀರಿ...

  ಸುಂದರ, ಬಾವ ಪೂರ್ಣ..
  ಕವಿತೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು...

  ReplyDelete
 2. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಈಗಲೇ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿರುವುದು, ಕೆಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದೆ...ಇಲ್ಲಿ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹರಿಯಬಿಡಲು ಪದಗಳ ಜಲಧಾರೆ ಉಕ್ಕಲು ಯತ್ನಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ತವಕ, ತುಮುಲಗಳನ್ನು...ಹೊರಗೆಡಹುವ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ...ಚನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿದೆ ಕವನ...

  ReplyDelete
 3. hello roopa,
  nimma blog post yaav font nallide? nimma anout me, blog title.. illiruva cooments ella oDodakke aaytu nimma post ondu biTTu:(
  enidara guTTu?

  ReplyDelete
 4. ಜಲಾನಯನರವರೇ,
  ಧನ್ಯವಾದಗಳು :)

  hello roopa,
  ivella baraha fonts. internet explorer moolaka Odabahudu. illavadalli baraha direct on maDikonDu prayatnisi. adoo agadiddare naanu google transliteration baLasuttene :)

  ReplyDelete