July 12, 2009

©r CPÀëgÀUÀ¼Éà CªÀ½UÀ¥ÀðuÉ...

§gÉAiÀįÁUÀÄwÛ®è £À£ÀUÉ

PÀuÉÚzÀÄgÉà ¢£ÀªÀÇ PÁtĪÀ

CªÀ¼À §UÉÎ.

C£ÀĨsÀ«¸ÀzÀ ¨sÁªÀUÀ¼À

C£ÀĨsÁ«¹ §gÉzÉ,

£À£ÀßzÀ®èzÀªÉ®èªÀ£ÀÆ

CPÀëgÀUÀ½AzÀ C¦àzÉ,

£À£Àß PÀtzÀ¯É®è vÀÄA©zÀ

¸ÀvÀézÀ ªÀÄÆ®zsÁvÀĪÉÃ

vÁ£ÁVgÀĪÀªÀ¼À PÀÄjvÀÄ

CzsÁðPÀëgÀªÀÇ ªÀÄÆqÀÄwÛ®è!


CªÀ¼Éà PÀ°¹zÀ CPÀëgÀUÀ¼ÀÄ

¥ÀzÀªÁUÀ¯ÁgÀªÀÅ ªÀtÂð¸À®ªÀ¼À£ÀÄ!

¸ÉÆÃvÉ£Á??

vÁ¼Á¯ÁgÀ¼ÀÄ ¸ÉÆÃvÉ£ÉAzÀgÉ,

±ÀÆ£ÀåªÉà DªÀj¸ÀĪÀÅzÀªÀ¼À£ÀÄ.

©r CPÀëgÀUÀ¼Éà CªÀ½UÀ¥ÀðuÉ...

CªÀÅUÀ¼À ¥ÀzÀªÁV¹,

UɮĪÀ£Éà £À£ÀzÁV¹,

vÁ£ÀÄ £ÀUÀĪÀ¼ÀÄ.

ªÀÄr®¯ÉƪÉÄä ªÀÄvÉÛ ªÀÄUÀĪÁV

ªÀÄ®VzÁÝUÀ PÉýzÉ,

"¤£Àß ¦æÃwUÀÆ «ÄV¯ÁzÀzÉÝäzÉ?"

£É£À¦£ÀAUÀ¼ÀzÁ¼ÀPÉÌ eÁj

CªÀ¼ÉAzÀ¼ÀÄ, xÀlÖ£É,

"£À£ÀߪÀÄä£À ¦æÃw..."

ªÀÄUÀĪÉà vÁ£ÁUÀĪÀ ¸ÀgÀ¢ CªÀ¼ÀzÁÝVvÀÄÛ.

No comments:

Post a Comment