July 17, 2009

¢Ã¥ÀzÀrAiÀÄ°è...

GzÀ¬Ä¸ÀĪÀ ¸ÀÆAiÀÄð£À ºÉÆAVgÀtUÀ½UÉ

vÁªÀgÉ CgÀ½ £ÀUÀÄwgÉ

ªÀÄÄrzÀ ºÀÆ ¨ÁqÀ¢gÀ¯ÉAzÀÄ ¨ÉÃqÀĪɣÀÄ


ºÁgÁqÀĪÀ ©½ ¥ÁjªÁ¼ÀUÀ¼ÀÄ

¸À¤ºÀ §AzÀgÉ PÀ» ¸ÀÄ¢ÝAiÀÄ

¨sÀAiÀÄ DªÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ


£ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ eÁjzÀ PÁ®ÄAUÀÄgÀ

MqÉzÀ §¼ÉUÀ¼À ¸ÀzÀÄÝ

ZÀgÀªÀÄVÃvÉAiÀiÁV PÉüÀĪÀÅzÀÄ


¤Ã »rzÀ PÉÊUÀ¼Éà ¹AzsÀÆgÀ«qÀĪÁUÀ

£ÀqÀÄUÀĪÀÅzÀ£ÀÄ PÀAqÀÄ

C¤²ÑvÀvÉAiÀÄÄ PÁqÀĪÀÅzÀÄ


§A¢üAiÀiÁVgÀĪÀ ¤£Àß vÁ¬ÄUÁV

£À£Àß §AzsÀ£À PÀ¼ÀZÀ¢gÀÄ

CªÀ¼À ¨ÁAiÀiÁjPÉUÁV £À£Àß PÀA§¤AiÉÄÃPÉ?


CªÀ¼À ªÀÄr°UÉ ¤Ã ºÀZÀÄѪÀ ¢Ã¥À

£À£Àß ªÀÄ£É-ªÀÄ£ÀªÀ zÀ»¸À¢gÀ°

£À£Àß ¨Á½UÉ CAzsÀPÁgÀªÁUÀ¢gÀ°

CªÀ¼À £É®zÀ°è ºÁgÁqÀĪÀ

©½¨ÁªÀÅl £À£ÁߪÀj¸À¢gÀ°

©½ªÀ¸ÀÛçzÀ PÀj£ÉgÀ½£À°è £Á¤gÀ¯ÁgÉ


CªÀ¼À PÉÆgÀ½£À «dAiÀĪÀiÁ¯ÉUÉ

£Á ªÀÄÄrzÀ ºÀƪÀiÁ¯ÉAiÀÄ QüÀ¢gÀÄ

£Á ¸Áéyð!!!


PÀA§¤AiÀiÁUÀ° ¥À¤ßÃgÁUÀ°

£À£ÀVgÀĪÀ ªÉÆÃqÀªÉÇAzÉÃ

¤Ã£ÀÄ...!


3 comments:

 1. ರೂಪಾ ಶ್ರೀ... ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ...

  ಬಂಧಿಯಾಗಿರುವ ನಿನ್ನ ತಾಯಿಗಾಗಿ
  ನನ್ನ ಬಂಧನ ಕಳಚದಿರು
  ಅವಳ ಬಾಯಾರಿಕೆಗಾಗಿ ನನ್ನ ಕಂಬನಿಯೇಕೆ..?

  Woow... ಈ ಸಾಲುಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಆದವು..

  ReplyDelete
 2. hey gues wt...i had no clue that u have your own blog....baree title nodi ninna blog antha gues mad de :)
  as you know this is 1 of my fav poems of yours :d

  ReplyDelete