June 28, 2009

PÀ¥ÀÅöà PÀAUÀ¼ÀÄ

dUÀzÀ vÀÄA¨É®è §tÚUÀ¼ÉÃ

gÉ¥ÉàUÀ¼Éà ¨ÉÃqÀzÀ £À£Àß

PÀAUÀ½UÉ ¸ÀÄvÀÛ®Æ §tÚªÉÃ!

ªÀÄÄAeÁ£ÉAiÀÄ PÉÆgɪÀ bÀ½AiÀÄ §tÚ

¸ÀÆAiÉÆðÃzÀAiÀÄzÀ ¨ÉZÀÑ£É §tÚ

ºÀQÌUÀ¼ÀzÉÆà ««zsÀ §tÚ!

DPÀ¼À §tÚ PÀgÀĪÀ PÀgÉzÁUÀ,

PÀÄjAiÀÄ §tÚ vÀÄ¥Àà¼À ¸ÀªÀjzÁUÀ

£Á¬ÄAiÀÄ §tÚ PÁ®Ä £ÉPÀÄ̪ÁUÀ!

ºÀÆzÉÆÃlzÀ vÀÄA¨É®è §tÚUÀ¼ÉÃ

ªÀÄÈzÀĪÁzÀ zÀ¼ÀUÀ¼À £ÀqÀĪÉ

ºÉÆgÀZÉ®ÄèªÀ ¥ÀjªÀļÀzÀ §tÚ!

ºÁ®ÄTÃj£À ¹» §tÚ

ºÀ¹ªÉÄt¹£À SÁgÀzÀ §tÚ

ºÀÄt¸É ºÀĽAiÀÄ ¯ÉÆmÉÖ ºÉÆqɸÀĪÀ §tÚ!

¸ÁUÀgÀzÀ ¤ÃgÀÄ G¦à£À §tÚ

ºÉƼÉAiÀÄ ¤ÃgÀÄ eÁgÀĪÀ «Ää£À §tÚ

¤ÃjUÉ §tÚ«®èªÉAzÀªÀgÁgÉÆÃ?!

CtÚ£À §tÚ PÀ©â£À UÀzÉÝAiÀÄAvÉ

C¥Àà£À §tÚ gÁVAiÀÄ vÉ£ÉAiÀÄAvÉ

vÀAVAiÀÄzÀÄ C¼ÀĪÀ ªÉÄ®ÄzÀ¤AiÀÄAvÉ!

CªÀÄä£À §tÚ ¸ËzÉAiÀÄ M¯ÉAiÀÄAvÉ

ªÀÄr®° ªÀÄ®VzÁUÀ ¨ÉZÀÑV£À §tÚ

£ÀqÀÄªÉ £À£Àß ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨ÉZÀÑV£À ºÀ¤AiÀÄ §tÚ!

vÀAVUÉ Gt¸ÀĪÀ¼ÀªÀÄä ZÀAzÀªÀiÁªÀÄ£À PÀgÉzÀÄ

vÁgÉUÀ¼ÉÆA¢UÉ §gÀĪÀ£ÀAvÉ

CªÀ£ÁgÀªÀ£ÀÄ? §tÚªÉãÀªÀ£ÀzÀÄ?

¨É¼ÀQ£À §tÚªÉãÉÆà w½AiÀįÁgÉ!

¸ÀÄqÀĪÀÅzÀÄ ¢Ã¥À, £À£ÀUÉ ªÀiÁvÀæ

§zÀÄPÀ£ÀÄ ¸ÀÄqÀĪÀÅzÀÄ ¨É¼ÀPÉÃ???

No comments:

Post a Comment