August 1, 2009


ºÀzÀªÁV ªÉÄzÀĪÁVzÉÝ

f£ÀÄUÀĪÀ ªÀļÉUÉ G©âzÀ

£À£Àß PÀA¥ÀÅ ºÀgÀrvÀÄÛ J¯ÉèqÉ

CªÀ£ÁgÉÆà §AzÀ

£À£Àß ºÉÆvÉÆÛAiÀÄÝ

£À£Àß°£À ²¯ÉAiÀÄ

¥ÀÇf¸ÀĪÀ£ÉAzÀÄPÉÆAqÉ.

£É®zÀ ªÉÄÃ¯É £À£Àß ZÉ°è

©A¢UÉ ¤ÃgÀÄ ¸ÀÄjzÀÄ vÀĽzÀ

PÉA¥ÀVzÀÝ £ÀߣÀß°

PÀ¥ÀÅöಯÉAiÀiÁUÀ¯ÁgÀzÉAzÀÄ

C¯Éèà J¸ÉzÀÄ ºÉÆÃzÀ!


vÀĽvÀPÉÌ ¸ÀvÀé PÀÄA¢vÀÄÛ

¤ÃgÁ«AiÀÄ° PÀA¥ÀÅ ¥À¸Àj¹vÀÄÛ

ªÀÄvÁÛgÉÆà §AzÀ

²¯ÉAiÀÄ ¥ÀÇeÉAiÀiÁ¸É

ªÀÄvÉÛ PÉÆ£ÀjvÀÄÛ

¸Á¯ÁV ºÀgÀr £À£Àß,

EvÀÛ°AzÀ ©ÃdUÀ¼À ©wÛzÀ

CvÀÛ°AzÀ ¸À¹UÀ¼À QvÉÆÛUÉzÀ!

PÉÊUÀÄgÀÄvÀÄUÀ¼À ©lÄÖ

ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃzÀ..


E£ÁßgÉÆà M§â, ¸ÀªÀj GAqÉUÀnÖzÀ

ªÀÄvÉÛ £É£À¥Á¬ÄvÀÄ D¸É..

PÁ®ÄÎgÀÄvÀÄUÀ¼ÀÄ, ¨ÉÃj£À

ZÀÆgÀÄUÀ¼À PÀAqÀÄ

£À£Àß ZɯÁèrzÀ!


PÀA¦£À ºÉªÉÄä

¸ÁQvÀÄÛ £À£ÀUÉ,

ªÀļÉUÉ ªÉÄÊAiÉÆqÀØ°®è

§AzÀªÀgÀ ¨ÉªÀgÉÃ

ºÉZÁѬÄvÀÄ!


CA¢£À ºÀzÀ«gÀzÉ

§jAiÀÄ ªÀÄuÁÚVgÀĪÉ

EA¢UÀÆ §gÀĪÀgÀÄ

ªÀÄtÚ° ºÉÆgÀ¼Ár

£À£Àß ¸ÉgÀV£À ZÀÆj£À°

ªÉÄÊ MzÀjPÉÆAqÀÄ

ºÉÆgÀqÀĪÀgÀÄ!


¨ÉÆA¨ÉAiÀiÁV¸À°®è,

¸À¹ ¨É¼ÉAiÀÄ°®è,

ªÀÄqÀPÉAiÀÄÆ ªÀiÁqÀ°®è

£À£ÉÆß¼ÀV£À ²¯ÉAiÀÄ£ÀAvÀÆ

PÁt¯Éà E®è!


F vÀÆvÀÄ ¸ÉgÀUÀÄ ºÀjzÀ ªÉÄïÉ

ªÉÄzÀĪÀÅ PÀ¼ÉzÀÄ

MgÀmÁzÀ ªÉÄïÉ,

£À£Àß ²¯ÉAiÀÄ£ÀÄ £À£À߯ÉÃ

ªÀÄuÁÚV¸À®Ä ºÀgÀrPÉƼÀÄîªÉ

¸ÁxÀðPÀªÁUÀ§ºÀÄzÉãÉÆÃ?!ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕವಿತೆ ಪೂರ್ತಿಯಾದರೂ ಹೆಸರು ಹೊಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ.. ಇಂದೂ ಹಾಗೇ ಆಗಿದೆ.. ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಿರಾ?

4 comments:

 1. ರೂಪಾಶ್ರೀಯವರೆ....

  ಕವನ ರಚಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಚ್ಚರಿ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ...

  ಸುಂದರ ಕವಿತೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು...

  "ಆಂತರ್ಯ" "ನನ್ನೊಳಗಿನ ಶಿಲೆ" ಇಡ ಬಹುದೇನೊ....

  ಬರೆಯುವದಕ್ಕಿಂತಲೂ...
  ತಲೆಬರಹ ಕೊಡುವದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ...

  ReplyDelete
 2. ಧನ್ಯವಾದಗಳು...
  ಕವಿತೆ ಹೃದಯದಿಂದ ಹೊಮ್ಮುವುದು... ತಲೆಬರಹ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಹೊಳೆಯಬೇಕು...
  ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ..

  ReplyDelete
 3. sooper timing kane...ivatthinnu ee kavitena nenpiskolthidde!
  "nucchu nooru matthe nannodalu" antha idbahudu

  ReplyDelete
 4. ಕವಿತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ.
  ಹೆಸರು ಬೇಕೆ ಬೇಕಾ?
  thanks for peeping into my blog
  :-)
  ms

  ReplyDelete