August 17, 2009

«zsÀªÉ

¢£ÀzÁgÀA¨sÀzÀ¯Éà PÀAqÉ£ÀÄ

¤Ã vÀAzÀ CgÀÄuÉÆÃzÀAiÀĪÀ£ÀÄ

¨Á¼ÀAa£À° ºÉÆ£ÀßUÉAiÀÄ ¸ÀƸÀÄvÀ,

¥À¸Àj¹zÉ ªÉÄ®è£É GzÀ¬Ä¸ÀÄvÀ.

£À£ÀßAvÀgÁ¼ÀzÀ ºÀƧ½îUÀ¼ÀÄ

£À°zÀªÀÅ ¤£ÉÆßqÀ°£À ¨ÉAQUÉ

D¸É PÀ£À¸ÀÄUÀ½®èzÉ UÀÄj vÀ®Ä¦zÉ

¤£Àß £ÉgÀ½£À PÁªÀ°.

¤£Àß ºÉÆAVgÀtzÀ PÀtUÀ¼ÀÄ

E§â¤ ªÀÄÆr¹zÀªÀÅ £À£Àß°

¨ÉªÀgÀºÀ¤ £À£ÀßzÀÄ ¥À¤ßÃgÁVvÀÄÛ!

ªÀÄzsÁåºÀßzÀ ºÉeÉÓUÀ¼À° ¤£Àß

PÉ£Áß°UÉAiÀÄ ¨sÀAiÀÄ«Är¢vÀÄÛ

PÀuÁÚ°UÀ¼À° ¤£ÀzÉà ©A§«vÀÄÛ.

¹»¸ÀAeÉAiÀÄ° ¸ÀÄQÌ£À

£ÀUÉAiÉÆA¢UÉ, ¨ÉZÀÑV£À

£É£À¥ÀÅUÀ¼À ºÉÆzÀÄÝ, ¤£Àß

ªÀÄr®° ªÀÄ®UÀĪÁ¸É¬ÄvÀÄÛ.

w½¸ÀzÉà ºÉeÉÓ¬ÄqÀzÀªÀ

¨Á¼ÀUÀqÀ®° PÀgɤÃqÀzÉ

ªÀÄgÉAiÀiÁzÉ!

C¯ÉUÀ¼À¥ÀཹªÉ £À£ÀߣÀÄ

PÀ½¹zÉAiÀiÁ PÀA§¤ vÁ¼ÀzÉ?

¸ÀªÀÄAiÀÄ«zÉ £Á ªÀÄ®UÀ®Ä

¨É¼ÀQgÀzÀ C£ÀĨsÀªÀ«®è,

«µÀªÀÄ ²ÃvÀªÁVzÉ PÀUÀÎvÀÛ®Ä

vÀA¥ÁUÀÄwÛzÉ ªÉÄÊ

¤£Àß ¸ÉÃgÀ®Ä...

6 comments:

 1. ತುಂಬಾ ಭಾವ ಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ....

  ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೇಳಲು ಶಬ್ಧಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ...

  ನನ್ನಮ್ಮನ ಮಾತುಗಳು ಅನ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ.....

  ReplyDelete
 2. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು!!

  ನಮಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯದಾಗ ಪ್ರೀತಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೇಮವು ಬಣ್ಣಗಳ ಕಳಚಿ ನಿಲ್ಲುವಾಗ ನಾವು ಒಂಟಿಯಾಗುತ್ತೇವೆ..
  ಮುಂಜಾನೆಗೆ ಹುರುಪು ಸಾಕು, ಮುಸ್ಸಂಜೆಗೆ ಸಾಂಗತ್ಯ ಬೇಕು..

  ReplyDelete
 3. goodness u write such serious poems da???
  ತಿಳಿಸದೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡದವ, ಒಂದು ಮಾತನ್ನೂ ತಿಳಿಸದೆ ಅದೃಶ್ಯ ನಾದ?

  why?
  ತುಂಬ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮೂಡಿದೆ ಭಾವನೆ
  Take care da
  :-)
  malathi S

  ReplyDelete
 4. why? The question always remains.. B'coz time waits for none ಅಲ್ವಾ...

  ReplyDelete
 5. ಭಾವಪೂರ್ಣ ಕವನ...
  ಹೃದಯ ಮಿಡಿಯುತ್ತೆ....

  ReplyDelete
 6. ರೂಪಶ್ರೀ, ಮಂಥಿತ ಭಾವಸಾಗರ ಪದ ಭಂಡಾರವನ್ನೇ ತೆರೆದಿಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕವಿತೆ ಅದರಲ್ಲಿನ ತೀವ್ರತೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆ. ಯೋಚನಾ ಲಹರಿ ಚನ್ನಾಗಿದೆ..
  ಬೆಳಕಿರದ ಅನುಭವವಿಲ್ಲ ಮಲಗಲು ಸಮಯವಿದೆ..........ಈ ಬಳಕೆ ವಿಶೇಷವೆನಿಸಿತು. ಶುಭವಾಗಲಿ

  ReplyDelete